องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 279 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2567 ]6
2 การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ค. 2567 ]3
3 รายงานการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่จากหน่วยตวรสอบ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 4 มิ.ย. 2567 ]9
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดปฏิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 24 เม.ย. 2567 ]20
5 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2567 ]17
6 กิจกรรมธนาคารขยะ อบต.ทุ่งต่อ [ 27 มี.ค. 2567 ]21
7 การเปิด - ปิดน้ำ ของระบบประปาบางแคร่ หมู่ที่ 6 เป็นช่วงเวลา [ 27 มี.ค. 2567 ]15
8 แผนปฎิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2566-2570 [ 21 มี.ค. 2567 ]8
9 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 วันที่ 18 มีนาคม 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]25
10 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2567 ]34
11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]19
12 ส.ป.ก.ตรัง ได้ออกประกาศ เรื่อง แจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดินส่งมอบการครอบครองที่ดินคืน ส.ป.ก. ภายใน 60 วัน [ 5 มี.ค. 2567 ]25
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]16
14 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีรับมือภัยแล้ง [ 22 ก.พ. 2567 ]23
15 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 22 ก.พ. 2567 ]40
16 รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย) [ 19 ก.พ. 2567 ]14
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 ก.พ. 2567 ]23
18 วันดินโลก [ 30 ม.ค. 2567 ]38
19 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ โดยการประกวดเขียนเรียงความ [ 12 ม.ค. 2567 ]24
20 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 9 ม.ค. 2567 ]38
21 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
22 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]44
23 ประกาศ ให้ใช้คู่มือการสอบสวนทางวินัย [ 2 พ.ย. 2566 ]91
24 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 25 ต.ค. 2566 ]30
25 รายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]7
26 เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 25 ต.ค. 2566 ]3
27 รายงานผลดำเนินโครงการขับเคลื่อน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]3
28 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 4 ต.ค. 2566 ]50
29 ประกาศ เรื่องมาตรการต่อต้านการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]51
30 ประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]156
31 ประกาศ เรื่องปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2566 ]54
32 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เริ่มเปิดใช้งาน Traffy Fondue พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว [ 26 ก.ย. 2566 ]130
33 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)) [ 21 ก.ย. 2566 ]6
34 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)) [ 21 ก.ย. 2566 ]8
35 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือITA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)) [ 21 ก.ย. 2566 ]6
36 ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ [ 29 ส.ค. 2566 ]24
37 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 29 ส.ค. 2566 ]2
38 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 29 ส.ค. 2566 ]80
39 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 25 ส.ค. 2566 ]63
40 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7