องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วิธีรับมือภัยแล้ง [ 22 ก.พ. 2567 ]10
2 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 22 ก.พ. 2567 ]4
3 รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย) [ 19 ก.พ. 2567 ]2
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 ก.พ. 2567 ]6
5 วันดินโลก [ 30 ม.ค. 2567 ]12
6 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ โดยการประกวดเขียนเรียงความ [ 12 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 9 ม.ค. 2567 ]14
8 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]27
9 ประกาศ ให้ใช้คู่มือการสอบสวนทางวินัย [ 2 พ.ย. 2566 ]62
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 25 ต.ค. 2566 ]5
11 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 4 ต.ค. 2566 ]35
12 ประกาศ เรื่องมาตรการต่อต้านการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]37
13 ประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]115
14 ประกาศ เรื่องปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2566 ]40
15 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เริ่มเปิดใช้งาน Traffy Fondue พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว [ 26 ก.ย. 2566 ]81
16 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 29 ส.ค. 2566 ]55
17 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 25 ส.ค. 2566 ]39
18 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]55
19 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 25 ก.ค. 2566 ]63
20 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 6 ก.ค. 2566 ]48
21 ประกาศ เผยแพร่การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 28 มิ.ย. 2566 ]38
22 ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา [ 9 พ.ค. 2566 ]59
23 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]53
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 15 มี.ค. 2566 ]45
25 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 15 มี.ค. 2566 ]50
26 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งต่อ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ [ 10 มี.ค. 2566 ]55
27 คู่มือปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 23 ก.พ. 2566 ]32
28 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2565_ [ 6 ก.พ. 2566 ]38
29 ประกาศ เรื่องการกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ [ 26 ม.ค. 2566 ]35
30 สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [ 24 ม.ค. 2566 ]31
31 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา [ 16 ม.ค. 2566 ]49
32 คำสั่ง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2566 ]62
33 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]59
34 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]53
35 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]47
36 ประกาศเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]25
37 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]28
38 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่2) ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]25
39 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาอบต.ทุ่งต่อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]25
40 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6