หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2565    คู่มือขั้นตอนการดำเนินการ งานพัสดุ 0
  6 ก.ค. 2565    แผนปฏิบัติการประจำปีงบ 65 0
  7 มิ.ย. 2565    คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน อบตทุ่งต่อ 0
  25 พ.ค. 2565    แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 0
  24 พ.ค. 2565    คู่มือการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม 0
  20 พ.ค. 2565    คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี่ 0
  27 เม.ย. 2565    คู่มือขันตอนการรับเงินภาษีอาการในระบ e-LAAS 1
  9 มี.ค. 2564    พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 0
  20 ม.ค. 2564    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 0
  8 พ.ย. 2560    คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327671 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563