หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2564    กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 99
  25 พ.ค. 2564    กฎหมายบริหารราชการกรุงเทพ 98
  23 มี.ค. 2564    กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 100
  26 ม.ค. 2564    กฎหมายจัดตั้งอบต. 93
  19 ม.ค. 2564    กฎหมายบริหารราชการเมืองพัทยา 101
  7 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 151
  7 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 142
  7 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 132
  7 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 133
  7 ม.ค. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ. 2558 145

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327668 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563