องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
สภา อบต.

   
  นายมนพ อินนุรักษ์  
  ประธานสภา อบต.  
     
 
นายสวัสดิ์ แก่นดี   นางสาวเพียงเพ็ญ  ยอสม
รองประธานสภา อบต.   เลขานุการสภา อบต.
     
นายจรูญ สุวรรณโชติ นายวิชิต อินนุรักษ์ นางนาฏชนก  ศรีโภคา
สมาชิกสภา หมู่ 1 สมาชิกสภา หมู่ 2 สมาชิกสภา หมู่ 3
     
นายจารึก ตุลยกุล นายพยุง อินนุรักษ์ นายมนพ อินนุรักษ์
สมาชิกสภา หมู่ 4 สมาชิกสภา หมู่ 5 สมาชิกสภา หมู่ 6
     
 
นายสวัสดิ์ แก่นดี นายคล่อง สุวรรณรักษ์  
สมาชิกสภา หมู่ 7 สมาชิกสภา หมู่ 8