องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุข
การเมืองบริหารโปร่งใส บริการประทับใจ”

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองและการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมการมี
             ส่วนร่วมของประชาชน