หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายมนพ อินนุรักษ์  
  ประธานสภา อบต.  
     
 
นายสวัสดิ์ แก่นดี   นางสาวศิริวรรณ  ว่องทั่ง
รองประธานสภา อบต.   เลขานุการสภา อบต.
     
นายจรูญ สุวรรณโชติ นายวิชิต อินนุรักษ์ นางสุภาพร ศรีโภคา
สมาชิกสภา หมู่ 1 สมาชิกสภา หมู่ 2 สมาชิกสภา หมู่ 3
     
นายจารึก ตุลยกุล นายพยุง อินนุรักษ์ นายมนพ อินนุรักษ์
สมาชิกสภา หมู่ 4 สมาชิกสภา หมู่ 5 สมาชิกสภา หมู่ 6
     
 
นายสวัสดิ์ แก่นดี นายคล่อง สุวรรณรักษ์  
สมาชิกสภา หมู่ 7 สมาชิกสภา หมู่ 8  
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327693 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563