หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุข
การเมืองบริหารโปร่งใส บริการประทับใจ”

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองและการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมการมี
             ส่วนร่วมของประชาชน

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327664 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563