หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 สารบรรณกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลาง ขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

 
saraban_06920608@dla.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเลิกทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
 
นางสาวอรยา จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ 08-5477-1833

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 327649 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563