วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.ทุ่งต่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปปกรณ์ภายใน ศพด.ทุ่งต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4.50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหน้าฝายน้ำล้น หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sindoh n601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะเหล็กและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง