หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
 
นางกัญษิฐานันท์ รฐนันท์โชติ นางพัชรดา ลิมปนานนท์  นางสาวรุจิรา เกียรติพิมล นางสาวเกศสิณี รักงาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
       
นางสาวดารา  พรหมทอง นางจารุณี จันทร์อินทร์ นางสาวอรยา จันทร์หอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 
นางสาวแก้วอาภรณ์ เสนา นางวิภา ทองแก้ว นางอรอุมา ชูจิตต์
ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.1
นางกัญญาภัค สงวนปราง  นางสุธารัตน์  มรกต -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
     
 
-ว่าง- นายประสิทธิ์  อินนุรักษ์  
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการภารโรง  
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 333802 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563