หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th
 
 สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  มีระยะทางไปตามถนนเพชรเกษมถนนเลี่ยงเมือง  ประมาณ  8  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดตรังตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403  ระยะทาง  26  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  800  กิโลเมตร
         อาณาเขตและเขตติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  มีพื้นที่  30.97  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลเขากอบ

- ทิศใต้           ติดต่อตำบลปากคม

- ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลห้วยยอด

- ทิศตะวันตก    ติดต่อแม่น้ำตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแบบลูกคลื่นเนินเตี้ยๆ  จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  มีคลองท่าประดู่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อหมู่ที่  1  และหมู่ที่  6  สภาพภูมิอากาศมี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม  ซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก  โดยรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรอินเดีย และรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงฤดูแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตำสุด 27 องศา C  สูงสุด 34 องศา C  

การปกครอง/จำนวนหมู่บ้าน

การปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อแบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้
ตารางที่ 1  :  แสดงเขตการปกครองพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ผู้ใหญ่บ้าน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

บ้านท่าประดู่

1

นายอนันต์  ขวัญช่วย

10/ก.ค./2555

บ้านหนองคล้า

2

 นายดร เสมสุข

25/ธ.ค../2562

บ้านหนองไทร

3

นายภานุมาศ เอี่ยมอักษร

11/ส.ค./2560

บ้านต้นขี้ใต้

4

นางสาวสุจินต์ เอี่ยนยี

 1/มิ.ย./2555

บ้านนาต้นพร้าว

5

นายสุรพงศ์ พรายพรรณ

01/พ.ย./2559

บ้านลานกระทิง

6

นายนัทพงษ์   เกียรติพิมล

26/ส.ค./2553

บ้านห้วยลึก

7

นายชวน  คลายทุกข์

29/ก.ค./2552

บ้านทุ่งหว้าน

8

นายก่องี้  อู่สินสกุล

21/ต.ค./2553

ที่มา  :  ข้อมูลสำนักงานอำเภอห้วยยอด

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357161 คน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563